2006/Aug/06

เทพนรสิงห์ : Thep Norasingha

มีลักษณะเป็นมนุษย์ผสมสิงห์ คือ บางส่วนเป็นมนุษย์ บางส่วนเป็นสิงห์
มี ๒ แบบ ได้แก่ ตัวเป็นมนุษย์ หัวเป็นสิงห์ กับ
ตัวเป็นสิงห์ หัวเป็นมนุษย์ แต่แบบตัวเป็นสิงห์ หน้าเป็นมนุษย์
จะได้รับความนิยมแพร่หลายมากกว่า เช่น
มนุษย์สิงห์ของประเทศพม่า มีตัวเป็นสิงห์ หัวเป็นมนุษย์ใส่ชฎา
ส่วนในประเทศไทยก็มีรูปของอัปสรสีหะ ที่วันพระศรีรัตนศาสดาราม

Comment

Comment:

Tweet


#1 by (202.28.110.206) At 2009-09-04 18:57,